ELEGANZA,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ELEGANZA
Vismarkt 4A
4561 AZ Hulst
Nederland

Btw nr: NL 209014386B01

E-MAIL ADRES: ?info@eleganzahulst.nl
WEBSITE: eleganzahulst.nl

PRIVACY BELEID

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk word behandeld.
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Eleganza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Eleganza verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ELEGANZA met uw persoonsgegevens omgaat.
Eleganza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw afspraken te kunnen plannen
 • Uw spaarpunten te kunnen bepalen
 • U te kunnen bellen, smsen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen smsen en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan ELEGANZA u direct dan wel indirect identificeren.

 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website via uw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Financi?le gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurgegevens, en keuze voor de wijze van betaling.
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail, telefonisch, via sociale media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld inschrijvingskosten abonnement .
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

BIJZONDERE CATEGORIE?N PERSOONSGEGEVENS:

WAT WIJ DOEN MET UW GEGEVENS

 • ELEGANZA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover ELEGANZA reeds persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen bent u vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMSTEN:

 • ELEGANZA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van uw behandelingen. De persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt worden verwerkt om uw de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om de (financi?le) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

VOOR ONZE GERECHTVAARDIGDE BEDRIJFSBELANGEN:

 • ELEGANZA verwerkt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt ELEGANZA uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van ELEGANZA die voor u interessant kunnen zijn, indien u een ELEGANZA inschrijving/abonnement hebt.
 • Tot slot gebruikt ELEGANZA uw persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren en om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van ELEGANZA of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

OP GROND VAN UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING:

 • Met uw toestemming kan ELEGANZA u persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien u geen inschrijving hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van ELEGANZA die voor u interessant kunnen zijn.
 • Mits uw goedkeuring zullen de leden uw voor- en achternaam, als ook GSM-nummer, kunnen zien. Dit maakt het makkelijker om elkaar op locatie te vinden.
 • Wij vragen uw toestemming om foto?s van de activiteiten op de ELEGANZA website, Facebook pagina en Instagram te plaatsen. Zo kunnen we echte reclame maken van onze diensten. Wie een bepaalde foto niet wil zien verschijnen, kan u dit steeds melden. De foto wordt dan per direct verwijderd.

OM TE VOLDOEN AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN:

 • ELEGANZA verwerkt uw persoonsgegevens zoals in dit privacy beleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

 • Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen ELEGANZA hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij ELEGANZA.
 • Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid.
 • In het geval dat ELEGANZA een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) ELEGANZA wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve ??n van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
 • Tot slot kan ELEGANZA uw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

U hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via onze email: info@eleganzahulst.nl

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

 • ELEGANZA neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.
 • Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid. Bovendien zorgt ELEGANZA er contractueel voor dat elke derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJNEN:

Eleganza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie?n) van persoonsgegevens:

? Wij noemen u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
? Uw contactgegevens worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.
? Uw adresgegevens worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen m?t adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen of indien er sprake is van een wettelijke plicht waaraan ELEGANZA onderworpen is; of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

COOKIES:

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door ELEGANZA verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

SOCIAL MEDIA OF ANDERE WEBSITES:

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar de site van Salonized om afspraken online te kunnen maken, Facebook Instagram of YouTube. Als u deze links volgt, verlaat u onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan ELEGANZA geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacy beleid van de website die u bezoekt voor meer informatie.

UW RECHTEN:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
 • ELEGANZA onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan ELEGANZA worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u persoonsgegevens up-to-date zijn.
 • U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

RECHT OP DATA-PORTABILITEIT

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld in geval van uw inschrijving (bv voor een evenement), heb u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens.

RECHT VAN VERZET

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

RECHT OP BEPERKING

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb u het recht van ELEGANZA de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

RECHT VAN BEZWAAR

Voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan uw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

RECHT TOT HET INDIENEN KLACHT

Tot slot heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacy beleid worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kun u dit doen door contact op te door middel van een verzoek in te dienen via info@eleganzahulst.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per mail op de hoogte stellen indien dit gebeurt. Dan delen wij mede per welke datum de aanpassingen van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de versie van ons privacy statement. De huidige verklaring is bijgewerkt op 22 mei 2018